oplossingen

Vraaggerichte oplossingen

Leihdraad verbindt welzijn met creativiteit, ondernemerszin, pragmatisme en innovatie. Door de vraag centraal te stellen, en niet langer te denken vanuit het aanbod, ontstaat ruimte voor verrassende oplossingen. Onderstaande opsomming geeft een eerste indruk van het type vraagstukken waarvoor ik van toegevoegde waarde kan zijn. Maar er is meer, want innovatie is breed en vraagt meer om een mindset dan om standaard oplossingen.

Oplossing: welzijn, zorg en cultuur zijn communicerende vaten. Door in een gemeente de samenwerking tussen aanbieders te zoeken en te stimuleren vinden we de weg naar de inclusieve samenleving. Uiteraard zijn inwoners hier onderdeel van. Als ‘ingewijde externe’ kan ik fungeren als objectieve sparringpartner, kwartiermaker of projectleider, zowel aan de zijde van opdrachtgever als aanbieder. Uit ervaring ken ik de valkuilen, maar ook de kracht van zulke ‘nieuwe’ samenwerkingen. Als het lukt om te bouwen aan een gezamenlijke, overstijgende visie op basis van prestatieafspraken, zijn de maatschappelijke effecten navenant groot.

Zie ook de klantcase: Samenwerkingsverband Tom in de Buurt
Zie ook de klantcase: Maatschappelijke businesscase jongerenwerk

Oplossing: ouderen en mensen met een beperking blijven langer thuis wonen en krijgen de zorg en ondersteuning nu aan huis. Door de inzet van nieuwe toepassingen, zoals eHealth, is het mogelijk om de zorg efficiënter te organiseren, en ook om de klant beter te bedienen met meer contact. Denk aan beeldverbindingen, domotica, monitoring en goede zorginformatie. Ik benader eHealth-projecten altijd vanuit de meerwaarde voor en het welzijn van de klant. Vereenzaming en sociaal isolement liggen op de loer. Als we eHealth inzetten, doen we dat dus ook met het doel om de contacten met familie, mantelzorger, vrienden en leeftijdsgenoten te verbeteren. Welzijn maakt altijd onderdeel uit van mijn aanpak.

Zie ook de klantcase: Ehealth als kans bij Reos

Oplossing: door in de wijk te zorgen voor een preventief aanbod van laagdrempelige voorzieningen waarin welzijn, cultuur, sport en gezondheid breed vertegenwoordigd zijn. Mensen worden daarin meer aangesproken op hun talent dan op hun beperking. Op die manier plaatsen wij hen veel eerder in de groep, waar zij elkaar helpen en op hun beurt ook geholpen worden. De druk op dure specialistische zorgvoorzieningen neemt dan af, omdat inwoners in de sociale basis meer voor en met elkaar oplossen. Wanneer de toegang beter voorsorteert op collectieve voorzieningen en individuele mogelijkheden, kunnen inwoners langer zelfstandig functioneren zonder een beroep te doen op dure zorg. Bovendien blijft de zorg zo beschikbaar voor de mensen in kwetsbare situaties die echt niet zonder kunnen.

Oplossing: door de samenwerking met zorg en welzijn bereiken cultuurorganisaties nieuwe doelgroepen zoals jongeren, eenzame ouderen, mensen met GGZ-problematiek of verstandelijk beperkten. Daardoor is het mogelijk subsidie te krijgen uit nieuwe geldstromen, zoals de Wmo, Participatiewet of Jeugdhulp. Cultuur en creativiteit stimuleren het brein op andere manieren. Creativiteitsontwikkeling draait om onderzoeken, experimenteren, fouten maken en opnieuw beginnen. Zij daagt uit tot eigen oplossingen en geeft daardoor zelfvertrouwen. Het zijn juist die 21e-eeuwse vaardigheden die het verschil kunnen maken voor mensen in een kwetsbare situatie. Daarom zet ik graag mijn ervaring in met het organiseren van samenwerking tussen welzijn, zorg en cultuur, het aanbesteden en aanvragen van subsidies en fondsen en het daadwerkelijk realiseren van nieuwe (cultuur)dienstverlening.

Oplossing: mensen zonder werk staan vaak aan de zijlijn en voelen zich steeds minder betrokken bij de samenleving. Wanneer zij weer zelfvertrouwen en structuur in hun leven krijgen en ervaring opdoen via vrijwilligerswerk, groeien zij vanuit hun talent door naar de baan die bij hen past. Of dit betaald is of niet, zij horen er weer bij en doen minder een beroep op zorg. De tegenprestatie in de participatiewet is daar een mooi middel voor. Leihdraad verbindt welzijn met de Participatiewet en de Wmo vanuit een integrale kijk op mensen, zodat zij daadwerkelijk stappen kunnen maken in hun leven.

Zie ook de klantcase: Maatschappelijke businesscase jongerenwerk

Oplossing: samenwerking, minder bureaucratie en een integrale aanpak zijn de voornaamste troeven om innovatie in het sociale domein te bewerkstelligen. Voor bewoners moet de route vooral eenvoudig zijn, waarbij het niet uitmaakt waar en bij wie zij aankloppen met hun ondersteuningsvraag. Achter de schermen werken de verschillende maatschappelijke organisaties intensief met elkaar samen, al dan niet verenigd in een netwerkorganisatie, om de beoogde prestaties te behalen. Ik heb veel ervaring opgedaan met deze vorm van samenwerking en ken de valkuilen die de ontschotting bemoeilijken. Leihdraad helpt organisaties om elkaars expertise te benutten om zo vraaggerichte, gezamenlijke diensten op te zetten. Wát er aangeboden wordt, is belangrijker dan wie het aanbiedt.